Tallus som Jesusvittne

av Roger Viklund  

 

En historiker vid namn Tallus åberopas ibland som den äldsta oberoende vittnesbörden om Jesus. Inte sällan ser man påståendet att han ska ha skrivit om Jesus så tidigt som på 50-talet vt. Men vi bör veta två saker. Dels att Tallus inte går att placera i historien med större noggrannhet än att han har skrivit före år 180 vt, dels att vi inte äger ens ett citat av vad Tallus eventuellt skrev om Jesus.

 

Tallus skall ha skrivit om den solförmörkelse som inträffade vid Jesu död. Men Tallus’ påstådda referens till solförmörkelsen vid ”Jesu död” faller redan vid första anblicken, då ingen solförmörkelse kan inträffa vid den judiska påsken. Den judiska påsken infaller alltid vid fullmåne och solförmörkelser kan inte inträffa vid fullmåne eftersom månen då i förhållande till solen befinner sig på motsatt sida om jorden. Månen kan därför inte träda mellan solen och jorden och hindra solens strålar från att träffa jorden. Såvida ”Jesu död” inföll vid den judiska påsken, inträffade det aldrig någon solförmörkelse vid hans död. Redan denna första insikt borde avhålla folk från att åberopa Tallus som Jesusvittne.

 

Om Tallus verkligen har rapporterat om en solförmörkelse vid ”Jesu död” under den judiska påsken, hade han i så fall ingen kännedom om den solförmörkelsen, eftersom den inte kan ha inträffat. Hade han kännedom om en solförmörkelse, kan den inte ha haft något samband med ”Jesu död” vid tiden för påsken.

 

Vad skrev då Tallus? Egentligen vet vi inte det, då vi saknar Tallus’ text. Vad vi har är en kommentar från ca år 220 av den kristne historikern Julius Africanus som skriver följande:

 

Över hela världen föll det mest fruktansvärda mörker; klipporna rämnade av en jordbävning och många platser i Judeen och i andra områden förstördes. I den tredje boken av sin Historia, kallar Tallus detta mörker, utan orsak tycks det mig, för en solförmörkelse. Ty hebreerna firar påskhögtiden den fjortonde dagen enligt månen, och vår frälsares lidande upphörde dagen före påskhögtiden. Men en solförmörkelse inträffar endast när månen kommer under solen. Och den kan inte inträffa vid någon annan tid än mellan den första dagen i nymånen och den sista dagen av den gamla månen, alltså i övergången mellan nedan och ny. Hur skulle då en solförmörkelse antas inträffa när månen är nästan diametralt motsatt solen?

(Återgivet av: Georgius Syncellus [död efter 810 vt], Chronicle: [min översättning från engelskan])

 

Vi vet alltså inte ens om Tallus gjorde någon koppling mellan den solförmörkelse han sägs ha rapporterat och solförmörkelsen vid ”Jesu död” som Africanus åsyftar. Det kanske var Julius Africanus som gjorde kopplingen från något Tallus hade skrivit om en solförmörkelse vid en tid som någorlunda tidsmässigt sammanföll med ”Jesu död”? Vi vet inte vad Tallus skrev. Men en notis hos Eusebios visar att en viss Flegon (som Julius Africanus också åberopar i samma textstycke) ca år 140 skrev om en jordbävning som ska ha inträffat i Bitynien ca år 32. Flegons jordbävning har knappast känts av i Jerusalem, 800 km bort. Flegon nämner också en solförmörkelse som det inte framgår var den inträffade. Men viktigast av allt är att Flegon inte verkar koppla samman dessa händelser med Jesus. Då Julius Africanus också nämner Flegons ”felaktiga” uppgifter om att det var en solförmörkelse är det rimligt anta att varken Flegon eller Tallus kopplade händelserna till Jesus, utan att Africanus gjorde detta år 220 vt.

 

Ej heller vet vi när Tallus skrev. Han omnämns som först av den kristne biskopen i Antiokia i Syrien, Theofilos, i ett verk från ca 180 vt.

 

”Ty enligt Tallus’ Historia, levde Belus 322 år före det trojanska kriget.” (Theofilos, Till Autolykos kap. 29, Antiquity of Christianity)

 

Hur går man då till väga för att datera Tallus till 50-60 vt? Jo, Tallus ska, enligt bland andra Eusebios, ha skrivit ett litet kompendium i tre böcker där han behandlade händelser från Trojas fall ca 1184 fvt, fram till den 167:e olympiaden, vilken avslutades år 109 fvt. Men därmed kan han inte gärna ha nämnt en solförmörkelse som inträffade mer än 100 år senare än hans berättelse upphör. För att lösa detta problem, antar vissa att Eusebios’ uppgift om den 167:e olympiaden är felaktig och att han i stället avsåg den 207:e eller 217:e olympiaden. Den 207:e olympiaden slutade år 52 vt och då väljer man den och säger att Tallus givetvis skrev direkt efter den olympiaden. Den 217:e olympiaden upphörde år 92 vt. Att man misstror uppgiften om den 167:e olympiaden hänger enbart samman med uppgiften hos Julius Africanus om solförmörkelsen vid "Jesu död". Men en mycket enklare lösning är att Tallus’ korta kompendium sträckte sig i tiden fram till 109 fvt och att solförmörkelsen Africanus rapporterar om härrör från ett annat verk av Tallus, nämligen det som Africanus (och även andra) benämner Historia. Detta kan då ha skrivits när som helst före år 180 vt och efter år 109 fvt (om Julius Africanus misstagit sig på tiden för solförmörkelsen) eller efter ca år 30 vt (om han rätt bedömt den).

 

En annan källa som brukar åberopas när det gäller den tidiga dateringen av Tallus är en mening hos Josefus skriven år 93 vt.

 

Och det fanns en ”allos”, samarier till börden och en från [Tiberius] Caesar frigiven slav, från vilken han [Agrippa] lånade en miljon drachmer och av detta återbetalade sin skuld [på 300 000 drachmer] till Antonia, och genom att skicka överskottet som en uppvaktning till [Antonias sonson] Cajus, av denne blev högt skattad.

 

kai gar ên allos Samareus genos Kaisaros de apeleutheros: para toutou daneisma muriadas hekaton heuromenos têi te Antôniai kataballei to opheilêthen chreos kai tôn loipôn tôi analômati therapeuôn ton Gaion meizonôs en axiômati ên par’ autôi. (Josefus Flavius, Judiska fornminnen 18:167)

 

Även om man i många översättningar har ändrat allos till Tallos (grekiska för Tallus), säger alla handskrifter av Josefus allos. Allos skulle lika gärna kunna avse namnet Hallos (grekiskan har inget tecken för bokstaven H, utan i antik grekiska markerades ett inledande h-ljud av den typ vi har i svenskans hål, endast med en så kallad spiritus asper [ ]) eller helt enkelt betyda det som där står. Allos betyder nämligen ”en annan” på grekiska och bildar en helt korrekt mening: ”Och det fanns nämligen en annan, samarier till börden och en frigiven som tillhört Caesar ...." I varje fall finns ingen anledning anta att Josefus skulle åsyfta samme Tallus som Julius Africanus nämner. Tallus var trots allt ett vanligt namn och förekommer i många antika inskriptioner.

 

Tallus är således inget vittne att luta sig mot om man hävdar att Bibel-Jesus har funnits.

 

 

Roger Viklund

2006-05-13

 

 

 

Åter till startsidan